Characters 

Click on one of the names to link to a picture of the character....:

Akihiko-seito            Keoni                              Leigh'o                         Sergei Milovec

Bootu                        Komatsu-san                  Maka'uli                        Uiki

Chiharo-seito           Komatsu-sensei             Malama

Goku                         Komatsu-tanuki              Marie Lumere'

Hamako-seito           Kupuna Kane                  Miori

Honu pe'pe               Kupuna Klaus                 Ms. Ingrid Davies

Kanou                       Kupuna Wahine              Nohea

Kel'ea                        Leigh'ani                         Parrick Murphy